Werkgroep Zwerfvuil Bomenbuurt enthousiast aan de slag…

zwerfvuil

Onder leiding van Karin van Frankenhuysen (Welzijn Rijswijk) kwamen acht buurtbewoners op 5 november jl. voor het eerst bij elkaar. Zij hadden in de buurt enquête aangegeven wat te willen gaan doen aan de leefbaarheid van de woonomgeving.

Tijdens het voorstelrondje gaf een ieder ook aan wat zij of hij belangrijk vond om in de buurt op te pakken. Opmerkelijk was dat er al gauw ook werd gesproken over de overlast van hondenpoep en besloten werd dit thema mee te nemen in de werkgroep zwerfvuil.

Na een brainstormsessie kwamen een aantal ideeën naar voren waarmee we in de komende periode aan de slag willen gaan.

  • Aanpak overlast hondenpoep in het Huis-te-Hoornpark en de losloopgebieden voor honden. Te bedenken valt aan speciale afvalbakken en een afgebakend losloopgebied waar een hondenpoepzuiger regelmatig de boel komt schoonmaken.
  • (Zwerf)Afval: is een doorn in het oog van de aanwezigen. Dit ontstaat o.a. bij het legen van de ondergrondse afvalcontainers. De werkgroep wil hier over in gesprek gaan met Avalex en de gemeente. Ook het bijplaatsen van afval naast een container komt helaas veelvuldig voor.
  • Een aantal bewoners zijn in voor een wekelijkse dan wel maandelijkse schoonmaakactie. Gemeente stelt hiervoor grijpers beschikbaar, we zullen hiermee binnenkort starten. Aanmelden voor deze actie kan via de website.

De eerst komende ‘grote’ schoonmaakactie zullen we houden op vrijdag 2 januari 2015. Vanaf 10:00 uur willen we het dan nog aanwezige vuurwerkafval opruimen in grote delen van de Bomenbuurt. Een oproep staat elders in de Nieuwsbrief.

U kunt voor informatie of voor een aanmelding voor onze schoonmaakacties terecht bij de werkgroep Zwerfvuil Bomenbuurt via: info@bomenbuurt-rijswijk.nl onder vermelding van: Naam, Straat, e-mailadres.

Met opgeruimde groet:

Werkgroep Zwerfvuil Bomenbuurt